ΣΤΟΧΟΣ


Στη PhotoAid επιζητούμε τη δημιουργία σχέσεων αλληλοστήριξης με εθελοντικές ομάδες που παρέχουν άμεση ή έμμεση βοήθεια στους συνάνθρωπους μας (ΜΚΟ, συλλογικές δράσεις πολιτών, ανεξάρτητες ατομικές δράσεις κτλ.) με στόχο την ανάδειξη του έργου τους.

Η PhotoAid έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους της εκάστοτε εθελοντικής ομάδας που επιθυμεί να αποτυπωθεί φωτογραφικά το έργο της, είτε έπειτα από εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε έπειτα από αναζήτηση που πραγματοποιείται από τα μέλη της στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Σε προγραμματισμένη, μεταξύ των δυο μερών, συνάντηση παρουσιάζεται ο χαρακτήρας και η δράση της PhotoAid, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους ο υποψήφιος φωτογραφιζόμενος θα μπορούσε να επωφεληθεί. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των δράσεών της η PhotoAid προσφέρει φωτογραφική κάλυψη για τις εκάστοτε ανάγκες του ενδιαφερόμενου (εκδηλώσεις, δράσεις κτλ.) αλλά και ανάδειξη του έργου του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη PhotoAid επιθυμούμε τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις εκάστοτε εθελοντικές ομάδες και τους φωτογραφιζόμενους και όχι απλά την φωτογραφική καταγραφή γεγονότων και εκδηλώσεων.